Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
bip.gov.pl
Bankowa obsługa Funduszu Pracy oraz funduszy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku oraz Filii w Przedborzu, zapewniająca prowadzenie rachunków bankowych - bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej - w okresie od 01.05.2016r. do 30.04.2020r. UWAGA - Zapytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego w pliku do pobrania.

ZMIANY:
2016-04-06 11:58:26: Dodano wynik do przetargu
2016-03-25 10:17:51: Dodano plik Zapytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego..pdf
Więcej >>>
2016-03-22 15:32:30: Dodano plik SIWZ Bank.doc
2016-03-22 15:32:05: Usunięto plik SIWZ Bank.doc
Radomsko: Przedmiotem zamówienia jest: Bankowa obsługa Funduszu Pracy oraz funduszy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku oraz Filii w Przedborzu, zapewniająca prowadzenie rachunków bankowych - bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej - w okresie od 01.05.2016r. do 30.04.2020r..
Numer ogłoszenia: 65044 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Radomsko: Przedmiotem zamówienia jest: Bankowa obsługa Funduszu Pracy oraz funduszy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku oraz Filii w Przedborzu, zapewniająca prowadzenie rachunków bankowych - bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej - w okresie od 01.05.2016r. do 30.04.2020r..
Numer ogłoszenia: 65044 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku , ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 683 73 56, faks 044 683 73 59.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pup-radomsko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest: Bankowa obsługa Funduszu Pracy oraz funduszy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku oraz Filii w Przedborzu, zapewniająca prowadzenie rachunków bankowych - bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej - w okresie od 01.05.2016r. do 30.04.2020r...
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 zwanej dalej PZP lub ustawą), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pzp, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika Nr 2 do SIWZ oraz aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego uprawniające do wykonywania czynności bankowych; dokument można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - posiadają placówki (oddziały) w Radomsku i/lub w Przedborzu: wypłaty świadczeń pieniężnych dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku oraz Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Przedborzu - posiadają dogodne godziny obsługi klientów : min. od 08.00 do 16.00 posiadają własną placówkę na terenie Radomska i/lub na terenie Przedborza wykonująca wszystkie zadania, których dotyczy postępowanie, - posiadają odpowiednie urządzenia i systemy służące do wykonania zamówienia, w tym posiadają system bankowości elektronicznej.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ 2. Zaakceptowane istotne postanowienia umowy - Załącznik 6 i/lub 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 40
 • 2 - Oprocentowanie środków na rachunku bankowym - 30
 • 3 - Wysokość prowizji od dokonanych wypłat gotówkowych w kasie banku zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 7 października 2011 - 20
 • 4 - Liczba placówek (oddziałów) w Radomsku i/lub w Przedborzu - 10
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego: - załącznik nr 6 - dla obsługi bankowej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, - załącznik nr 7 - dla obsługi bankowej Filii w Przedborzu. 2. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pzp, lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. Wykonawca nie może powierzyć zamówienia podwykonawcom. 4. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 pzp określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: a) otwarcie nowych rachunków pomocniczych, b) zamknięcie rachunków dotychczas posiadanych. 5. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pup-radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko pokój nr 19..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2016 godzina 11:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko Biuro Podawcze Zamawiającego.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Data składania ofert:
2016-03-31 11:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Radomsku
WytworzyłWróblewska Elżbieta 2016-03-22 12:30:00
PublikującyElżbieta Wróblewska 2016-03-22 15:00:00
Modyfikował(a) Elżbieta Wróblewska 2016-04-06 11:58:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik 1 - Formularz ofertowy 61.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 - art. 22 ust. 1 spełnienie warunkó 28.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 3 - brak podstaw do wykluczenia art. 24 osoby fizyczne 27.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 4 - brak podstaw do wykluczenia 31.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 5 - brak przynależności do grupy kapitałowej 39.50 KbPlik doc
6. załącznik nr 6- umowa 91.00 KbPlik doc
7. załącznik nr 7- umowa 88.50 KbPlik doc
8. SIWZ Obsługa bankowa 147.50 KbPlik doc
9. Zapytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego. 1.57 MBPlik pdf

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2, 91-500 Radomsko , tel. (44) 683-73-56 do 58 , e-mail: lora@praca.gov.pl
Wygenerowano: 29 września 2020r. 06:28:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.