Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
bip.gov.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli LPG i obsługą programów magazynowych dla 10 osób bezrobotnych. Numer ogłoszenia: 233772 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015

Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli LPG i obsługą programów magazynowych dla 10 osób bezrobotnych.
Numer ogłoszenia: 233772 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku , ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 683 73 56, faks 044 683 73 59.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pup-radomsko.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli LPG i obsługą programów magazynowych dla 10 osób bezrobotnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko, tel/fax. 683-73-55 do 58, e-mail: lora@praca.gov.pl ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi szkoleniowej : Z zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli LPG i obsługą programów magazynowych dla 10 osób bezrobotnych.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 

 

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadanie przez WYKONAWCĘ zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych dokonanego przez Wojewódzki Urząd Pracy , (zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykaz wykonanych usług odpowiadających swoją tematyką usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, ilości przeszkolonych osób, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według załącznika Nr 3 do SIWZ potwierdzonych referencjami (z wyłączeniem referencji udzielonych przez Zamawiającego).

 

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis warunków technicznych miejsca prowadzenia zajęć tj. warunków lokalowych, osprzętowania, warunków BHP, opis miejsca prowadzenia zajęć praktycznych i inne - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Informacja o miejscu prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych oraz wyposażeniu niezbędnym do realizacji zamawianej usługi. W przypadku realizacji szkolenia w miejscu nie będącym własnością Wykonawcy, należy przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego lokal, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia (oświadczenie lub umowa najmu).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Imienny wykaz osób/kadry dydaktycznej prowadzących szkolenie, zawierający informację na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wraz z wymaganymi uprawnieniami, a także zakresem realizowanych tematów oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zamawiającego dotyczących wymaganego wykształcenia i stażu pracy kadry prowadzącej zajęcia teoretyczne i praktyczne na szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

 

 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1.)Oświadczenie ofertowe - załącznik Nr 7, 2.)Harmonogram zajęć określający czas i termin realizacji kursu. Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, szkolenie powinno odbywać się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut (długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). W harmonogramie należy wskazać faktyczny czas przebywania uczestników szkolenia na zajęciach w każdym dniu, w pełnych godzinach zegarowych (od godziny rozpoczęcia zajęć do godziny ich zakończenia, z uwzględnieniem przerw). Harmonogram winien być sporządzony w sposób czytelny, z podziałem na dni, godziny realizacji poszczególnych bloków tematycznych szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem - (rozpisaniem) części praktycznej szkolenia. Brak harmonogramu lub błędne sporządzenie harmonogramu spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy 3.)Wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy program szkolenia według załącznika Nr 8 do SIWZ, który winien uwzględniać warunki zawarte w specyfikacji zamówienia, tj.: - nazwę i zakres szkolenia, - czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, - cele szkolenia. - plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej szkolenia, - treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - wykaz literatury oraz udostępnianych uczestnikom kursu środków i materiałów dydaktycznych (włącznie z formą udostępnienia ), - sposób sprawdzenia efektów szkolenia (postępów w procesie kształcenia). Program szkolenia powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 4.)Preliminarz szkolenia wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy według załącznika Nr 10 do SIWZ. 5.) Wzór ankiety ewaluacyjnej - załącznik Nr 9 do SIWZ 6.) Zaakceptowany projekt umowy - załącznik Nr 11 do SIWZ; 7.)Oświadczenie o legalnym oprogramowaniu wykorzystywanym w trakcie realizacji szkolenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

 

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń grupowych (potwierdzone referencjami) o tematyce tożsamej z przedmiotem szkolenia - 10
 • 3 - Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości - 10
 • 4 - Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - 10
 • 5 - Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie – 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pup-radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko pokój nr 9 tel. 44 683 73 56 wew. 66..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko Biuro Podawcze - sala obsługi klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenie w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (I) realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych PO WER..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Data składania ofert:
2015-09-16 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Radomsku
WytworzyłWróblewska Elżbieta 2015-09-08 15:04:00
PublikującyElżbieta Wróblewska 2015-09-08 15:04:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 377.00 KbPlik doc
2. zał. 1 Power 273.50 KbPlik doc
3. zał. 2 Power 267.50 KbPlik doc
4. zał. 3 Power 270.50 KbPlik doc
5. zał. 4 Power 263.50 KbPlik doc
6. zał. 5 Power 263.50 KbPlik doc
7. zał. 6 Power 264.50 KbPlik doc
8. zał. 7 Power 264.50 KbPlik doc
9. zał. 8 Power 286.00 KbPlik doc
10. zał. 9 Power 284.50 KbPlik doc
11. zał. 10 Power 280.50 KbPlik doc
12. zał. 11 Power 304.50 KbPlik doc
13. Zał. 12 - Certyfikat POWER 258.50 KbPlik doc

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2, 91-500 Radomsko , tel. (44) 683-73-56 do 58 , e-mail: lora@praca.gov.pl
Wygenerowano: 29 września 2020r. 07:35:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.